پنل پست ها

پست های ارسالی

این صفحه مربوط به پست های ارسالی پروژه است. شما می توانید پست های مربوط به پروژه ها را با سرچ کردن نام آن ها یا انتخاب پروژه مربوطه در داشبورد مشاهده کنید.

امکانات پنل پست ها

در پنل پست ها، امکانات زیادی برای مشاهده، فیلتر و دریافت خروجی های مختلف از داده ها هستند. کلید View برای انتخاب چینش پست ها در صفحه است. کلید دانلود برای دریافت اطلاعات و تصاویر به صورت فایل اکسل یا وورد می باشد (در صورتی که پیش از انجام این عمل اطلاعات را فیلتر کرده اید نرم افزار اطلاعات دریافتی را به صورت فیلتر شده ارسال خواهد کرد.) کلید فیلتر برای اعمال فیلتر بر اطلاعات موجود می باشد. شما می توانید پست های ارسالی را بر اساس تمامی پارامتر های تعریف شده اعم از نام ارسال کننده، نام جبهه ی کاری، تاریخ یا بازه تاریخی ارسال پست و … فیلتر کنید.